داشتن گونه‌های برجسته و صورت پر سن را پایین تر نشان داده و باعث می‌شود جوانتر به نظر برسیم. بسیاری از خانم‌ها دوست دارند که گونه‌های پر و برجسته داشته باشند، زیرا داشتن گونه‌های برجسته سن را ...