خطر نگهداری نامناسب باقیمانده برنج پخته خطر نگهداری نامناسب باقیمانده برنج پخته | ایران جزو کشورهای شاخص از نظر سرانه مصرف برنج بوده و برنج پخته یا پلو، قوت غالب بسیاری از ایرانیان است. به هر حال در ...