در سال نهم هجرت نمایندگانی از #مسیحیان نجران به مدینه آمدند تا با پیامبر گفت و گو و از راستگویی او اطمینان حاصل کنند، اما در عمل این نمایندگان تمایلی برای کشف حقیقت از خود نشان ندادند. آنها از ...