در پژوهشی که اخیرا در مجله Psychological Science به چاپ رسیده، پژوهشگران از تعدادی دانشجو خواسته‌اند به عکس تعدادی از مدلهای مجلات پوشاک نگاه کنند و بعد بگویند کدام مدل منجر به ایجاد عواطف شهوانی و ...