از دو دانشجوی داوطلب می‌خواهم که از کلاس بیرون بروند. وقتی آندو بیرون رفتند به بقیه می‌گویم: به مدت ۱۰ دقیقه هیچ تعامل اجتماعی با این دو نفر نداشته باشید. سپس آن دو نفر را به داخل فرا می‌خوانم و ...