مستند "گزارش چند قتل" به ترورهای مشکوک و زنجیره‌ای دوران ریاست جمهوری "سید محمد خاتمی" می‌پردازد و نقش "سعید امامی" در این قتل‌ها را بررسی می‌کند.