این نوشته دوست عزيز آقای پورجوادی کمی عجيب است. البته اين روزها چيزهای عجيب کم نيست. #مکحول_دمشقي يکی از مهمترين فقهای سده اول اسلام است. اصلش بنابر تعداد قابل توجهی از روايات، ايرانی و از هرات (و نه ...