شخصیت انسان، چگونه دیدن جهان، چگونه زندگی کردن و چگونه رفتار کردن انسان، در اختیار خودش است اما مثلا به دنیا آمدن اش دست خودش نبوده؛ اینها را «واقع شدگی» و «بودن» می نامیم. بودن دست خود من است و می ...