کسی که بخواهد دروغ بگوید باید بتواند راست را رعایت کند. دروغ‌گویی، راست جلوه دادن اتفاقی است که رخ نداده اما می‌توانست رخ دهد. رخ دادن تنها تحقق است و آنچه محقق نشده به انضمام، در آنچه رخ داده است ...