روان‌شناسان پی برده‌اند که وجود لباس‌های برنگ آبی و قرمز در تن دو تیم یا دو شخص “حس رقابت” را هم برای آنان و هم برای تماشاچیان تشدید می‌کند. دقیقا بهمین‌خاطر است که در بسیاری از ورزشها از جمله کشتی ...