جاناتان کاپل و دیوید رابین در پژوهشی که اخیرا انجام داده اند، به این نتیجه رسیده اند که خاطرات ما تنها پس از ۸ سالگی قابل اعتماد و استناد هستند و خاطراتی که ما از قبل از این سنین داریم بیشتر تجسم ...