در چند دهه اخیر کشور چین توانسته است با نیروهای متخصص و فعالی که در کشور خود دارد از بسیاری لحاظ مقام های بالایی را برای خود کسب کند. این کشور جمعیتی بیش از ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر دارد، که به ...