نیمه شب است و شما هنوز بخاطر استرس‌های شغلی خوابتان نبرده، شما دوست دارید و از آن مهمتر مجبورید که بخوابید تا بتوانید فردا به موقع سر کار حاظر شوید ولی بابت اشتباهی که امروز در محل کار مرتکب شدید ...