نکتوریا در افرادی که بیماری قلبی یا کبدی دارند نیز شایع است. ولی بطور معمول وقتی پا به سن میگذاریم تنظیمات هورمونی بدنمان به گونه ای تغییر می کنند که کمتر از دوره جوانی می توانیم آب را در بدنمان ...