سندرم تخمدان پلی کیستیک یکی از سندرم هایی است که امروزه با آن مواجه هستیم و در تعداد زیادی از خانم ها حتی در دوران قبل از ازدواج نیز این مشکل وجود دارد.