اغلب با اینکه نیت خوبی داریم کار اشتباهی انجام می‌دهیم. بهمین خاطر اغلب دیگران ما را مغرور، منزوی، بی ملاحظه و گستاخ می‌بینند.