ساختار آلت تناسلی مرد متشکل از عروق واعصاب، دو جسم استوانه ای غاری ویک جسم استوانه ای اسفنجی که در پایین وبین ایندو قرار میگیرد.هنگام تحریک جنسی ،خون از طریق شریان وارد استوانه های غاری شده وآلت ...