ادبیات فارسی :: مجلۀ پربازدیدترین‌ها

دانلود سانسور نشده مستند خارج از دید قسمت یازهم خارج از دید منتشر شد (کلیک)

۴۴ مطلب با موضوع «ادبیات فارسی» ثبت شده است

💠 شرح غزلیّات حافظ - غزل شانزدهم

💠 شرح غزلیّات حافظ - غزل شانزدهم

شرح غزلیّات حافظ - غزل شانزدهم

بخش اوّل: شرح صوتی حسین آهی
بخش دوم: اصغر طاهرزاده
بخش سوم: محمد سودی بوسنوی
بخش چهارم: دکتر عبدالحسین جلالیان
بخش پنجم: تفسیر عرفانی رضا باقریان موحد
💠 شرح غزلیّات حافظ - غزل پانزدهم

💠 شرح غزلیّات حافظ - غزل پانزدهم

شرح غزلیّات حافظ - غزل پانزدهم

بخش اوّل: شرح صوتی حسین آهی
بخش دوم: اصغر طاهرزاده
بخش سوم: محمد سودی بوسنوی
بخش چهارم: دکتر عبدالحسین جلالیان
بخش پنجم: تفسیر عرفانی رضا باقریان موحد
💠 شرح غزلیّات حافظ - غزل چهاردهم

💠 شرح غزلیّات حافظ - غزل چهاردهم

شرح غزلیّات حافظ - غزل چهاردهم

بخش اوّل: شرح صوتی حسین آهی
بخش دوم: اصغر طاهرزاده
بخش سوم: محمد سودی بوسنوی
بخش چهارم: دکتر عبدالحسین جلالیان
بخش پنجم: تفسیر عرفانی رضا باقریان موحد
💠 شرح غزلیّات حافظ - غزل سیزدهم

💠 شرح غزلیّات حافظ - غزل سیزدهم

شرح غزلیّات حافظ - غزل یازدهم

بخش اوّل: شرح صوتی حسین آهی
بخش دوم: اصغر طاهرزاده
بخش سوم: محمد سودی بوسنوی
بخش چهارم: دکتر عبدالحسین جلالیان
بخش پنجم: تفسیر عرفانی رضا باقریان موحد
داستان کوتاه «غرور»

داستان کوتاه «غرور»

داستان کوتاه «غرور»

نویسنده: حمید جعفری

باد و بوران به‌شدت در حال وزیدن است. آن‌قدر سردند که همچون چنگال بر صورتم کشیده می‌شوند. هیچ برگی هم برایم نمانده تا مشتی محکم بر دهانشان بکوبد

💠 شرح غزلیّات حافظ - غزل دوازدهم

💠 شرح غزلیّات حافظ - غزل دوازدهم

شرح غزلیّات حافظ - غزل یازدهم

بخش اوّل: شرح صوتی حسین آهی
بخش دوم: اصغر طاهرزاده
بخش سوم: محمد سودی بوسنوی
بخش چهارم: دکتر عبدالحسین جلالیان
بخش پنجم: تفسیر عرفانی رضا باقریان موحد
💠 شرح غزلیّات حافظ - غزل یازدهم

💠 شرح غزلیّات حافظ - غزل یازدهم

شرح غزلیّات حافظ - غزل یازدهم

بخش اوّل: شرح صوتی حسین آهی
بخش دوم: اصغر طاهرزاده
بخش سوم: محمد سودی بوسنوی
بخش چهارم: دکتر عبدالحسین جلالیان
بخش پنجم: تفسیر جامع صوتی دکتر حسن بلخاری
💠 شرح غزلیّات حافظ - غزل دهم

💠 شرح غزلیّات حافظ - غزل دهم

شرح غزلیّات حافظ - غزل دهم

بخش اوّل: شرح صوتی حسین آهی
بخش دوم: اصغر طاهرزاده
بخش سوم: محمد سودی بوسنوی
بخش چهارم: شرح حسینعلی هروی
بخش پنجم: تفسیر عرفانی [باقریان موحد، رضا]
💠 شرح غزلیّات حافظ - غزل نهم

💠 شرح غزلیّات حافظ - غزل نهم

شرح غزلیّات حافظ - غزل نهم

بخش اوّل: شرح صوتی حسین آهی
بخش دوم: اصغر طاهرزاده
بخش سوم: محمد سودی بوسنوی
بخش چهارم: شرح حسینعلی هروی
بخش پنجم: تفسیر عرفانی [باقریان موحد، رضا]
داستان کوتاه «مهربانی نامیرا»

داستان کوتاه «مهربانی نامیرا»

داستان کوتاه «مهربانی نامیرا»

نویسنده: حمید جعفری

برخی از بستگان، دست به قلم بودنم را می‌دانند. خیلی مهم نیست ولی امان از یک کلاغ- چهل کلاغ. اگر بنده باشیم، شاه‌مان می‌کنند و اگر فقیر باشیم،

💠 شرح غزلیّات حافظ - غزل هشتم

💠 شرح غزلیّات حافظ - غزل هشتم

شرح غزلیّات حافظ - غزل هشتم

بخش اوّل: شرح صوتی حسین آهی
بخش دوم: اصغر طاهرزاده
بخش سوم: محمد سودی بوسنوی
بخش چهارم: شرح حسینعلی هروی
بخش پنجم: تفسیر عرفانی [باقریان موحد، رضا]
💠 شرح غزلیّات حافظ - غزل هفتم

💠 شرح غزلیّات حافظ - غزل هفتم

شرح غزلیّات حافظ - غزل هفتم

بخش اوّل: شرح صوتی حسین آهی (موجود نبود)
بخش دوم: اصغر طاهرزاده
بخش سوم: محمد سودی بوسنوی
بخش چهارم: شرح حسینعلی هروی
بخش پنجم: تفسیر عرفانی [ باقریان موحد، رضا]
💠 شرح غزلیّات حافظ - غزل ششم

💠 شرح غزلیّات حافظ - غزل ششم

شرح غزلیّات حافظ - غزل ششم

بخش اوّل: شرح صوتی حسین آهی (موجود نبود)
بخش دوم: اصغر طاهرزاده
بخش سوم: محمد سودی بوسنوی
بخش چهارم: شرح حسینعلی هروی
💠 شرح غزلیّات حافظ - غزل پنجم

💠 شرح غزلیّات حافظ - غزل پنجم

شرح غزلیّات حافظ - غزل پنجم

بخش اوّل: شرح صوتی حسین آهی (موجود نبود)
بخش دوم: اصغر طاهرزاده
بخش سوم: محمد سودی بوسنوی
بخش چهارم: حسینعلی هروی
شرح غزلیّات حافظ - غزل دوم

شرح غزلیّات حافظ - غزل دوم

شرح غزلیّات حافظ - غزل دوم

بخش اوّل: شرح صوتی حسین آهی (موجود نبود)
بخش دوم: اصغر طاهرزاده
بخش سوم: حسینعلی هروی
شرح غزلیّات حافظ - غزل اوّل

شرح غزلیّات حافظ - غزل اوّل

شرح غزلیّات حافظ - غزل اول

بخش اوّل: شرح صوتی حسین آهی
بخش دوم: اصغر طاهرزاده
بخش سوم: حسینعلی هروی
بخش چهارم: تفسیر عرفانی (رضا باقریان موحد)